El seu camí

Consorci MARE s’encarrega de gestionar els residus barrejats que dipositem en el contenidor gris de resta i els residus de poda de parcs i jardins. La resta de residus que separem en els seus contenidors específics són reciclats per a fabricar noves matèries primeres. Aquells que dipositem per error en el contenidor de resta són separats en planta i transportats per al seu reciclatge.

Dades

La generació total de residus en el nostre àmbit territorial s’estima entorn de les 250.000 tones anuals, la distribució benvolguda de les quals per tipus de residu és la següent:

83,42%
Total Arreplegada R.O

208.584,88 tones

9,63%
Total Recollida Selectiva

24.069,70 tones

4,47%
Total Arreplegada en Ecoparcs

11.166,00 tones

2,49%
Total Arreplegada en Municipis sense Ecoparc

6.235,96 tones

Total Residus Generats

250.056,54 tn

Per habitant a l’any

545,17 Kg

Per habitant al dia

1,49 Kg

Legislació